วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2563 หน่วยฯ อต.1 (วังเบน) ออกตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า ปี พ.ศ.2560 2561 ในเขตป่าสงวนฯ ป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย ท้องที่ ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 15 แปลง แปลงที่ 3 , 5 , 6 , 8 , 12 , 15 เป็นที่ทำกินของราษฎร เป็นไปตามกรอบมาตรการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561 และแปลงที่เหลือคงสภาพป่า