301-310           311-320        321-330        331-340          341-350         351-360       361-370       371-380       381-390        391-400        401- 410         411- 420

421 - วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายเงี้ยม พามา หน.หน่วยฯอต.8 (ห้วยน้อยกา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และราษฎรในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง       
422 - วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 หน่วย ฯ อต.1 (วังเบน) ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ มุ่งมั่นรักษาป่า เพื่อความสุขของคนไทย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอน ฝั่งขวา พิกัด 648707 E 1945692 N ณ ท้องที่บ้านปางวุ้น ม.7 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์       
423 - วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 หน่วยฯ อต. 6 (บ้านม่วง) ออกตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า ปี พ.ศ. 2560 2561 ในเขตป่าสงวนฯ ป่าน้ำปาด ท้องที่บ้านนาผักฮาด ม.1 ต.น้ำไผ่ , ป่าสงวนฯ ป่าคลองตรอนฝั่งขวา ท้องที่บ้านห้วยแมง ม.9 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 17 แปลง   
424 - วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ หน่วยฯ อต.๘ (ห้วยน้อยกา) ร่วมกับหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน นักเรียน และราษฎรในพื้นที่ ร่วมโครงการ เราทำความดี ด้วยหัวใจ โครงการรวมพลังประชาอาสาอำเภอบ้านโคก สร้างฝายกักเก็บน้ำเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ฯ    
 
 
 
 
 
 

กลับหน้าหลัก