วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยฯ อต.6 (บ้านม่วง) ออกตรวจลาดตระเวนป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ มุ่งมั่นรักษาป่า เพื่อความสุขของคนไทย ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด ณ ท้องที่ ป่าหนองหลวง บ้านห้วยโป่ง ม.1 พิกัด 702057 E 1 968486 N ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ผลปรากฏว่า ไม่พบ การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้, วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยฯ อต.1 (วังเบน) ออกตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า ปี พ.ศ. 2560 2561 ในเขตป่าสงวนฯ ป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย ท้องที่ ต.น้ำพี้ และต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 15 แปลง แปลงที่ 1,2,3,4,9 เป็นที่ทำกินของราษฎรเป็นไปตาม กรอบมาตรการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2561 และแปลงที่เหลือ คงสภาพป่า ไม่พบการบุกรุกพื้นที่ใหม่แต่อย่างใด