วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วย ฯ อต.1 (วังเบน) ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ มุ่งมั่นรักษาป่า เพื่อความสุขของคนไทย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอน ฝั่งขวา พิกัด 636930 E 1947063 N ณ ท้องที่บ้านน้ำพี้ ม.7 ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ผลปรากฏว่าไม่พบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ระบบนิเวศสภาพสมบูรณ์, วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยฯ อต.1 (วังเบน) ออกตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า ปี พ.ศ. 2560 2561 ในเขตป่าสงวนฯ ป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย ท้องที่ ต.น้ำพี้ และต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 15 แปลง แปลงที่ 1,2,3,4,9 เป็นที่ทำกินของราษฎรเป็นไปตาม กรอบมาตรการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2561 และแปลงที่เหลือ คงสภาพป่า ไม่พบการบุกรุกพื้นที่ใหม่แต่อย่างใด