วันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยฯ อต. 6 (บ้านม่วง) ออกตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า ปี พ.ศ. 2560 2561 ในเขตป่าสงวนฯ ป่าคลองตรอนฝั่งขวา ท้องที่บ้านปางกรุง ม.7 และบ้านปางเกลือ ม.4 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 21 แปลง แปลงที่ 1 คอกควาย แปลงที่ 4,6,7,15,16,17,18,20 เป็น ที่ทำกินของราษฎร เป็นไปตามกรอบมาตรการฯ ตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561 และส่วน ที่เหลือยังคงสภาพป่า