วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ หน่วยฯ อต.6 (บ้านม่วง) ออกตรวจลาดตระเวนป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ มุ่งมั่นรักษาป่า เพื่อความสุขของประชาชน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด ณ ท้องที่ป่าหลังอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยไคร้ ม. 9 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์, วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ หน่วยฯ อต. 6 (บ้านม่วง) ออกตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า ปี พ.ศ. 2560 2561 ในเขตป่าสงวนฯ ป่าน้ำปาด ท้องที่บ้านห้วยหูด ม. 9 ต.แสนตอ และท้องที่บ้านห้วยมุ่น ม.2 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 6 แปลง ๆ ที่ 4,5 คงสภาพป่า และแปลงที่เหลือเป็นที่ทำกิน ของราษฎร เป็นไปตามกรอบมาตรการฯ ตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561