211-220          221-230          231-240          241-250         251-260           261-270           271-280          281-290          291-300          301-310           311-320        321-330

331 - วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ อต.6 (บ้านม่วง) ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ฝึกทบทวน ระเบียบแถวและบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อความเป็นระเบียบวินัยและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ นปพ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์,   วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 นายมนูญ แออ่วม พร้อมด้วย จนท.หน่วยฯ อต.6 (บ้านม่วง) ออกตรวจลาดตระเวนป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด ณ ท้องที่ป่าต้นขนุน ม.3 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์, วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 หน่วยฯ อต. 6 (บ้านม่วง) ออกตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า ปี พ.ศ. 2560 2561 ในเขตป่าสงวนฯ ป่าน้ำปาด ท้องที่บ้านนาคันทุง ม. 6 และบ้านหัวนา ม. 7 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 13 แปลง แปลงที่ 3 สระน้ำ,แปลงที่ 4 อ่างเก็บน้ำ และแปลงที่เหลือยังคงสภาพป่า  
332 - วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ อต.1 (วังเบน) ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และฝึกทบทวนระเบียบวินัย เพื่อเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติหน้าที่จากนั้นช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงาน
333 - นายมนูญ แออ่วม หน.นปพ.น้ำปาด และหน.หน่วยฯ อต.6 (บ้านม่วง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
334 - วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2562 ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ โดย นายชาติระวี สัญจร หน.ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมคาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม ส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และคลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5
335 - วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2562 นายมนูญ แออ่วม หน.นปพ.น้ำปาด และหน.หน่วยฯ อต.6 (บ้านม่วง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ช่วยกันเจาะบ่อบาดาลภายในหน่วยฯ อต.6(บ้านม่วง) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งเนื่องจากน้ำประปาภูเขาหมู่บ้านขาดแคลน ทำให้น้ำไม่เพียงพอในการใช้ภายในหน่วยฯ
336 - วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 หน่วยฯ อต. 6 (บ้านม่วง) ออกตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า ปี พ.ศ. 2560 2561 ในเขตป่าสงวนฯ ป่าน้ำปาด ท้องที่บ้านห้วยพร้าว ม 4 ต.ห้วยมุ่น และบ้านห้วยหูด ม.3 ต. แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 15 แปลงฯ 
337 - วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ โดยนายสุวิทย์ สรรเสริญ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานภาคสนามจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการรณรงค์จัดทำแนวป้องกันไฟป่า
338 - วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ โดยนายชาติระวี สัญจร หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการงดให้ถุงพลาสติก ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ เลิกรับ เลิกให้ เลิกใช้ถุงพลาสติก
339 - วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม 2562 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.๕ (ห้วยฉลอง) ร่วมกับหน่วยงานภาคสนามจังหวัดอุตรดิตถ์และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์จัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
340 - วันที่ 26 ธันวาคม 2562 หน่วยฯ อต.1 (วังเบน) ออกตวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า ปี พ.ศ. 2560 2561 ในเขตป่าสงวนฯ ป่าเขาใหญ่ ท้องที่ ม.3 ต.ป่าคาย และ ม.9 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 15 แปลง แปลงที่ 1,2,3,6,8,11 เป็นที่ทำกินของราษฎรฯ 

กลับหน้าหลัก