วันอังคาร ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายบัณฑิต ขวัญเย็น หัวหน้าหน่วย ป้องกันรักษาป่าที่ อต.๑ (วังเบน) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ช่วยกันสร้างฝายหลวงประชารัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรในพื้นที่ ณ บ้านหนองกวาง หมู่ที่ ๒ ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์