1-10          11-20          21-30           31-40          41-50          51-60          61-70          71-80          81-90          91-100          101-110

61 - วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 8.30-15.30 น. นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอฟากท่า เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ ครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมพร้อมกล่าวรายงาน พื้นที่เป้าหมายของฐานปฎิบัติการ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ที่ 1 จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นายสมภพ ค้าไม้ หัวหน้าฐานปฏิบัติการฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์ ,หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ให้ความรู้ด้าน การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การเพาะชำกล้าไม้ด้านไฟป่า ด้านศาสตร์พระราชา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ คลีนิก "ไม้มีค่า ป่าชุนชน คนอยู่กับป่า" แก่เด็กนักเรียน ชั้นประถม 1-6 จำนวน 42 คน ณ โรงเรียนบ้านนาหน่ำ อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 
62 - วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) โดย นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการฝึกทบทวนระเบียบวินัยพื้นฐาน และยุทธวิธีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้กับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่า และเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ จำนวน 61 คน ณ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
63 - วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 07.00-9.30 น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) พร้อมด้วยข้าราชการเเละพนักงานศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้าศูนย์ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หน้าอนุสาวรีย์ พระยาพิชัยดาบหัก เเละร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ บริเวณพิธี ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
64 - วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงานศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ จุดเทียนชัย กล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนต่อจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ บริเวณพิธีห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
65 - วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงและประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนด่านการค้าชายแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) พร้อมด้วย นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ร่วมคณะ ณ ชายแดนถาวรภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
66 - วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนด่านการค้าชายแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และ นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) พร้อมด้วย นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ และคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
67 - วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) และ นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.3 (นาปู่โท่น) โดยมีนายสายัณห์ เกิดมั่น หัวหน้าหน่วยฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและสรุปผลการปฎิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ได้แนะนำ การปฏิบัติ สอบถามปัญหาอุปสรรค และให้กำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงานอีกด้วย 
68 - วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการ กรมป่าไม้ เป็นประธาน ในประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) (ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562)โดยมีนายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) และ นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ร่วมกับผู้อำนวยการส่วนฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม และรายงานผลการดำเนินงาน โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศาลาราชพฤกษ์ จังหวัดลำปาง 
69 - วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์   พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ร่วมออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562    และ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ คลินิกป่าไม้ ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า พร้อมกับสนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ แจกจ่ายให้แก่ราษฎร เป็นจำนวน 200 กล้า และได้แนะนำการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน โดยมีนายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดกุมภีร์ทอง หมู่ 5 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
70 - วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นายกิตติพร ดุลนกิจ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและกฎหมายป่าชุมชน เป็นประธานการประชุม คลินิกป่าชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน โดยฒ๊นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายชาติระวี สัญจร หัวหน้างานจัดการป่าชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศาลาราชพฤกษ์ จังหวัดลำปาง