วันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายรณรงค์ ทองรักษ์ หน.ฝ่ายติดตามและประเมินผล สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการพระราชดำริฯในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้ตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ฯ พื้นที่ ๑ (ลุ่มน้ำลี) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ฯ พื้นที่ ๓ (ลุ่มน้ำห้วยขุนฝาง) และโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบนิเวศป่าไม้ฯ บ้านต้นขนุน ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี นายชาติระวี สัญจรหน.ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ หน.โครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เป็นผู้นำตรวจและรายงานผลการปฎิบัติงานในท้องที่ อ.เมือง อ.ท่าปลา อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์