วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) พร้อมด้วย นายสมควร ห้วยหงษ์ทอง หน.ฝ่ายผลิตกล้าไม้ และนายประกาสิทธิ์ นางวงค์ หน.ฝ่ายปลูกป่า สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) ร่วมกับนายสมภพ ค้าไม้ หน.ฝ่ายจัดการป่าไม้ นายชาติระวี สัญจร หน.ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ นายสุวิทย์ สรรเสริญ หน.สายตรวจพิเศษป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมตรวจติดตาม และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของพื้นที่ เตรียมการจัดตั้งสถานีเพาะชำกล้าไม้ตรอน โดยมีนายธนาพงษ์ นุ่นลอย นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ เป็นผู้นำตรวจและรายงานผลการปฎิบัติงานในพื้นที่ ณ บ้านเนินสวรรค์ ม.๑๐ ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์