วันพุธที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์   สกุลวรรณรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) โดยมี นายสัญญา  แก้วธรรมานุกุล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลาราชพฤกษ์ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)