วันพุธที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐ น. นายสัญญา  แก้วธรรมานูญ ผอ.ศปม.อต. มอบหมายให้ นายธนาพงษ์  นุ่นลอย นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ศปม.อต. เข้าร่วมอบรม "ความรู้ที่เกี่ยวข้องและการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ อากาศยานไร้คนขับพร้อมระบบปฏิบัติการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า "ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การฝึกปฏิบัติบินถ่ายภาพและประมวลผลให้ได้ภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ