วันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) มอบหมายให้ นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. และนายชาติระวี สัญจร หน.ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) กรมป่าไม้ เป็นตัวแทน มอบเงินอุดหนุนกิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แก่เครือข่ายป่าชุมชน อ.ลับแล จำนวน ๒ หมู่บ้าน อ.ตรอน จำนวน ๖ หมู่บ้าน อ.ท่าปลา จำนวน ๔ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๗๐,๐๐๐ บาท รวม ๑๒ หมู่บ้าน โดยมีประธานป่าชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการป่าชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน เข้าร่วมรับมอบ ณ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์