วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ โดยนายสมภพ ค้าไม้ หน.ฝ่ายจัดการป่าไม้ มอบหมายให้ นายเดชณรงค์ เเก้วใส นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ศปม.อต. ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน และกรมพัฒนาที่ดิน ออกตรวจพิสูจน์สิทธิ์ที่ดิน กรณีขอ ออกโฉนดที่ดิน (น.ส.๓.ก) จากเอกสารหลักฐาน (ส.ค.๑) ณ ต.แม่พูล ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์