วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) มอบหมายให้ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ โดยนายธนาพงษ์ นุ่นลอย นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พร้อมด้วย พนักงาน ศปม.อต. ร่วมสนับสนุนหาทุนในการดำเนินกิจการสาธารณกุศล ช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัย ผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้ด้อยโอกาสในทุกพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ วันรวมน้ำใจให้กาชาด เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมมัจฉากาชาด ในการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๗ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔) ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (หลังเก่า)