วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) มอบหมายให้ นายเกษม คำมา ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ร่วมกับ นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้ (GIS) ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สามารถพัฒนานำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระหว่าง วันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๒ คน ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์