วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย การดำเนินงาน ด้านการฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน กรมป่าไม้ ทางไกลผ่าน แอปพลิเคชัน Zoom Meetings โดยมี นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน สังกัด ศปม.อต. เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์