วันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกัน ติดตาม แก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) โดยมีนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. พร้อมด้วย หน.นปพ. และ หน.หน่วยป้องกันฯ สังกัด ศปม.อต. เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์