วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) มอบหมายให้ นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. พร้อมด้วย หน.นปพ. และ หน.หน่วยงานภาคสนาม สังกัด ศปม.อต. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกัน ติดตาม แก้ไขปัญหาภัยหนาว และไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์