วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงาน ถ่ายทอดนโยบายที่สำคัญ สู่การปฏิบัติ รวมทั้งมอบนโยบาย และติดตามการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมจิตอาสา การปลูกป่า และการป้องกันไฟป่า ของ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) โดยมีนายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศาลาราชพฤกษ์ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) จ.ลำปาง และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัด ศปม.อต. เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านแอพลิเคชัน Zoom Meetings ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ต่อมาได้ร่วมกิจกรรมบำรุง ตัดแต่งกิ่ง ต้นไม้ทรงปลูก ณ วัดศรีหมวดเกล้า อ.เมือง และลงพื้นที่ตรวจแปลง AFoCO เหมืองแม่เมาะ อ.แม่เมาะ ตรวจเยี่ยมสถานีเมล็ดไม้ลำปาง อ.งาว จ.ลำปาง