วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) พร้อมด้วย ผอ.ส่วนฯ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ ถ่ายทอดนโยบายที่สำคัญของผู้บริหารสู่การปฏิบัติ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ทำงานอย่างอย่างมีความสุข ปฎิบัติงานเพื่อประชาชนเป็นสำคัญ โดยมี นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. หน.นปพ.ตรอน และคณะให้การต้อนรับ ณ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตรอน อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์