ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ