วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี น.ส.จุฬารัตน์ ขันธ์คุปต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สนง.ทสจ.อต. กล่าวเปิดโครงการอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์