วันอังคารที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) เป็นประธานการประชุมขับคลื่อนหน่วยงานในสังกัด สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. พร้อมด้วย ข้าราชการ หน.ฝ่าย หน.นปพ. หน.หน่วยงานภาคสนามในสังกัด เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์