วันจันทรที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาติระวี สัญจร หน.ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ ว่าที่ ร.ต.บุญสืบ เซ่งบุญตั๋น นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และ นายธนาพงษ์ นุ่นลอย นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนเพื้อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้ สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมกับให้คำแนะนำในการดำเนินงาน จำนวน ๒ เครือข่าย ณ เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านม่วงชุม หมู่ ๓ ต.นาขุม และเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านห้วยยศ
หมู่ ๔ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์