วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเชวง ไชยหลาก ผอ.ทสจ.อต. เป็นประธานการประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เกี่ยวกับมาตราการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ผ่านระบบทางไกล (DVO Conference) โดยมี นายสุวิทย์ สรรเสริญ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ศปม.อต. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสว่างบุรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์