วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ระหว่างวันที่ ๒๔ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายชัยวัฒน์ บุญสูง นักวิชาการป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร