วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ประธานคณะกรรมการพิจารณา รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนระดับจังหวัด พร้อมด้วย นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ และคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๕๗๒/๒๕๖๓ ลว.๒๗ เม.ย.๖๓ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่สมควรเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนระดับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์