วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ โดยชุดปฏิบัติการ คทช. อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ ร่วมชี้แนวเขตหมู่บ้าน ตามโครงการจัดทำแผนงาน การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ระดับพื้นที่ตามกรอบมาตรการ มติ ครม. ๒๖ พ.ย.๖๑ จำนวน ๗ หมู่บ้าน เพื่อสำรวจจัดทำขอบเขตหมู่บ้านและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่ดิน ณ ห้องประชุม อบต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์