วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) เป็นประธานการประชุมหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ที่อยู่ในพื้นที่ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. พร้อมด้วย หน.ฝ่าย หน.นปพ. หน.หน่วยงานภาคสนามในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์