วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ รับจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม จำนวน ๑ ราย คือ นายขจรศักดิ์ เดชะผล เพื่อดำเนินการตาม พรบ.ป่าชุมชน พ.ศ.๒๕๖๒ ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมในคณะกรรมการป่าชุมชน ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์