วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามการก่อสร้างสำนักงาน คทช.ท่าปลา ให้การก่อสร้างให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการปฎิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ด้วยความเรียบร้อย และตรงตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป โดยมีนายสุวิทย์ สรรเสริญ หน.นปพ.ท่าปลา ให้การต้อนรับและร่วมติดตาม ณ นปพ.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์