วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ออกตรวจติดตามการปฎิบัติงานด้านไฟป่าและหมอกควัน พื้นที่อำเภอท่าปลา ติดตามสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในพื้นที่ เพื่อถอดบทเรียนแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ฝุ่นควัน เน้นสร้างความเข้าใจและความร่วมมือประชาชน เตรียมพร้อมเป็นแนวทางปฏิบัติงานในปีต่อไป โดยมีนายสุวิทย์ สรรเสริญ หน.นปพ.ท่าปลา ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ณ นปพ.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์