วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤษภาคม 2563 นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ นายชาติระวี สัญจร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ นายสายัณห์ เกิดมั่น หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองอุตรดิตถ์ ร่วมกับ นายชัชพล น้องแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังข่า หมู่ที่ 7 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายปลูกป่าประชาอาสาโดยเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ประจำจำปีงบประมาณ 2563 ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีเครือข่ายฯในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 10 เครือข่าย ร่วมกิจกรรมปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่เสียหายจากไฟป่า พื้นที่ป่าชุมชน และป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายของ ทส. และของกรมป่าไม้