วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามเตรียมความพร้อมในการผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนได้นำไปปลูก สร้างเศรษฐกิจไทยจากไม้มีค่า ในอนาคต ตามนโยบายของกรมป่าไม้ ในโครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓โดยมี นายพิเชฐ สำนวน หัวหน้าสถานีฯ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานฯ ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาด จังหวัดอุตรดิตถ์