วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยรับชมผ่านการถ่ายทอดสด facebook Libe สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) และในเวลา ๑๕.๐๐ น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) ได้เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายท่านอธิบดีกรมป่าไม้ เตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมและเร่งรัดการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ ที่ถูกไฟป่าทำลาย โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ตามนโยบาย ปลัด ทส. ผ่านระบบ Video Conference แอปพลิเคชั่น Cisco Webex Meetings โดยมีนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต หน.นปพ. และ หน.หน่วยงานภาคสนาม เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์