วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เกิดอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์ พื้นที่ ๓ (ลุ่มน้ำห้วยขุนฝาง) ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้และระบบนิเวศในพื้นที่ให้กลับคืนความสมบูรณ์ และทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา ตามพระราชปณิธานของล้นเกล้าล้นกระหม่อม โดยมี นายเอกภักดิ์ สวิง หัวหน้าโครงการฯ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ณ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เกิดอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์ พื้นที่ ๓ (ลุ่มน้ำห้วยขุนฝาง) ต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์