101-110     111-120     121-130     131-140     141-150     151-160     161-170     171-180     181-190     191-200     201-210

181 - วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ออกตรวจติดตาม การดำเนินงานกิจกรรมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เกิดอุทกภัยและดินถล่ม พื้นที่ ๒ (ลุ่มน้ำแม่เฉย) จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อการฟื้นฟูสภาพป่า และระบบนิเวศป่าไม้  
182 - วันอังคารที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ ส่งเสริมไม้มีค่า เพื่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร จังหวัดอุตรดิตถ์  
183 - วันอังคารที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฎิบัติการ Smart PR นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ ด้าน onepage และการจัดทำ page Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน         
184 - วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผอ.สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
185 - วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เกิดอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์ พื้นที่ ๓ (ลุ่มน้ำห้วยขุนฝาง)
186 -  วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยรับชมผ่านการถ่ายทอดสด facebook Libe สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)        
187 - วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเชวง ไชยหลาก ผอ.ทสจ.อต และนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้ง เปิดปฎิบัติการปล่อยขบวนแถวบูรณาการร่วมกันดับไฟป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเกียงพาและป่าน้ำไคร้
188 - วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ โดยนายสุวิทย์ สรรเสริญ ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้อุตรดิตถ์ และหน่วยฯ อต.๑ (วังเบน) ,อต.๒ (นาลับแลง) ,อต.๔ (ท่าปลา) ,อต.๕ (ห้วยฉลอง)
189 - วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามเตรียมความพร้อมในการผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนได้นำไปปลูก สร้างเศรษฐกิจไทยจากไม้มีค่า ในอนาคต ตามนโยบายของกรมป่าไม้   
190 - วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤษภาคม 2563 นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ นายชาติระวี สัญจร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ นายสายัณห์ เกิดมั่น หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองอุตรดิตถ์  

กลับหน้าหลัก