วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ กำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ร่วมกันทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงาน บริการจุดล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อน และระหว่างการปฎิบัติงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคมากขึ้น ตามมาตราการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของจัวหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์