วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเกษม คำมา ผอ.สอก. ผู้แทน ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) เป็นประธาน ในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. พร้อมด้วย หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลาราชพฤกษ์ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) จังหวัดลำปาง