51-60          61-70          71-80          81-90          91-100          101-110          111-120        121-130        131-140       141-150       151-160        161-170  

171 - วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ คุมเข้มเจ้าหน้าที่ วางมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โยดำเนินการติดตั้งป้ายข้อปฎิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้มาติดต่อราชการ สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนและระหว่างการปฎิบัติงาน   
172 - วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเกษม คำมา ผอ.สอก. ผู้แทน ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) เป็นประธาน ในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน   
173 - วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ กำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน
174 - วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม คลินิกป่าชุมชน เพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติงานและงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านระบบ VDO Conference
 
 
 
 
 
 

กลับหน้าหลัก