51-60          61-70          71-80          81-90          91-100          101-110          111-120        121-130        131-140       141-150       151-160        161-170       181-190

171 - วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ คุมเข้มเจ้าหน้าที่ วางมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โยดำเนินการติดตั้งป้ายข้อปฎิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้มาติดต่อราชการ สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนและระหว่างการปฎิบัติงาน   
172 - วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเกษม คำมา ผอ.สอก. ผู้แทน ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) เป็นประธาน ในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน   
173 - วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ กำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน
174 - วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม คลินิกป่าชุมชน เพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติงานและงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านระบบ VDO Conference
175 - วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ กรมปศุสัตว์ สนับสนุนการฉีดพ่นน้ำยาแรงดันสูง พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รอบบริเวณอาคารสำนักงาน และบ้านพัก เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ปราศจากเชื้อไวรัส COVID-๑๙ มากขึ้น  
176 - วันที่ ๓๑ มีนาคม 2563 เวลา ๑๔.๐๐น.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ร่วมซักซ้อมการประชุมทางไกล Video Conference ร่วมกับ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) ศปม.ลป. และ นปพ.ในสังกัด รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่กักตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อรองรับ มาตรการ Work From Home(WFH)  
177 - วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) เป็นประธานในการประชุมติดตามงานผ่านระบบ Video Conference โดยใช้แอปพลิเคชั่น Cisco Webex Meetings เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ อย่างเคร่งครัด  
178 - วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันรักษาป่า ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ระบบ VDO Conference
179 - วันอังคาร ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ร่วมใจต้านภัยร้าย เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการแนะนำให้ทำตามป้ายข้อปฎิบัติ กับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนและระหว่างการปฎิบัติงาน
180 - วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามเตรียมความพร้อมในการผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนได้นำไปปลูก สร้างเศรษฐกิจไทยจากไม้มีค่า ในอนาคต ตามนโยบายของกรมป่าไม้

กลับหน้าหลัก