วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย หน.ฝ่าย หน.นปพ.และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมหน่วยงานในสังกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อขับเคลื่อนงานของ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) กรมป่าไม้ ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์