วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเกษม คำมา ผอ.ส่วนอำนวยการ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) เป็นประธาน ในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลาราชพฤกษ์ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) จังหวัดลำปาง