วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านโคก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ได้นำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมป่าไม้ และติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของ นปพ.บ้านโคก พร้อมทั้งออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ โดยมี นายสมควร ห้วยหงษ์ทอง หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป สสม. และ นายประกาสิทธ์ นางวงษ์ หน.ฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่า สสม. ผู้แทน สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) หน.นปพ.บ้านโคก และคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย หน่วยงานภาคสนามในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.๘ (ห้วยน้อยกา) อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์