51-60          61-70          71-80          81-90          91-100          101-110          111-120        121-130        131-140       141-150       161-170          171-180          

151 - วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านโคก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ได้นำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมป่าไม้ และติดตามผลการดำเนินงาน   
152 - วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อต. เป็นประธานเปิดการบรรยาย สถาบันพระมหากษัตริย์ กับ การจัดการสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชน โดย วิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ เพื่อเป็นการยกย่อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์
153 - วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเกษม คำมา ผอ.ส่วนอำนวยการ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) เป็นประธาน ในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
154 - วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย หน.ฝ่าย หน.นปพ.และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมหน่วยงานในสังกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
155 - วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
156 - วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานสำคัญตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการการทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ VDO Conference
157 - วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายสุวิทย์ สรรเสริญ หน.นปพ.ท่าปลา นางสาววิภา เตชะภู ส.อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านห้วยต้า
158 - วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมติดตามรับฟังสถานการณ์ และผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๓ พร้อมมอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
159 - วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน และปล่อยแถวกำลังพล โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
160 - วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๕.๐๐ น. นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า (Run For Rangers) "เดิน -วิ่ง แม่สอดกอดขุนเขา ครั้งที่ ๒" โดยมีนายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ หน.ฝ่ายโครงการพระราชดำริ สสม. สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)

กลับหน้าหลัก