วันศุกร์ ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) เป็นประธานการประชุมหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ที่อยู่ในพื้นที่ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. พร้อมด้วย หน.หน่วยงานในสังกัด สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) กรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศาลาราชพฤกษ์ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)