วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ เพื่อให้ข้าราชการและพนักงาน ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์