วันที่ 28 พ.ย.62 เวลา 10.00 น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. ร่วมกับ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถถ์ ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและราษฎร ท้องที่ อ.ท่าปลา อ.น้ำปาด อ.บ้านโคก และ อ.พิชัย ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ ตามกรอบมาตรการ แก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและที่ทำกินในพื้นที่ป่าสงวน แห่ง่ชาติ (คทช.) โดยบูรณาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์

\