หน้าหลัก      สำนักงาน      โครงสร้าง      อำนาจหน้าที่      อัตรากำลัง      ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน      ผู้บริหาร

  นายสัญญา  แก้วธรรมานุกูล 

  ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาป่าไม้
     

 
นายชาติระวี สัญจร นายสมภพ ค้าไม้
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าฝ่าย
นายสมชาย หวังศุภางค์กุล นส.นุชนาถ จันทร์เพ็ง นางกมลรัตน์ ยอดถา นายชาติระวี สัญจร นายสุวิทย์ สรรเสริญ นายเดชณรงค์ แก้วใส
พนักงานธุรการ ส.๔ พนักงานธุรการ ส.๔ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ช่างสำรวจปฎิบัติงาน
นายชัยวัฒน์ บุญสูง .ส.สุภัค คุ้มพงษ์ นส.วัชรา เขียวน้อย นายสมชาย หวังศุภางค์กุล นางสุพิน เกียรติศิริถาวร นส.ธันยพร แหยมบุรี
นักวิชาการป่าไม้ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานธุรการ ส.๔ นักวิชาการเผยแพร่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายปยัด ทองอิน นางสมฤดี ศรีเมฆ .ส.กมณทรรศ เพชรอ่อน นส.อรสา จูจันทร์ นส.อภิสุนา เฟื่องถี่ นายณัฐพล หิริโอ
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ช่างสำรวจ
   
นายเฉลิม มีรินทร์ นส.อรุณ ตุ๊แสง นางสำราญ หวังสุภางค์กุล นส.ศิริรัตน์ คุดคุ้ม
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่การเกษตร เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓)
 
นายสุวัจน์ สิงห์อยู่ ว่าที่ รต.หญิง พงศ์พัฎชรา อุ่นวันดี นางเมธินี บุญประสิทธิ์ นางดวงกมล ปัญญาภู นายสุพงษ์ สรรเสริญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
นายนิทัศน์ บุญรัก นางกัลยรัตน์ จารุชาติ นายอัฐพงษ์ มีโรง นส.ประภัสสร คำไวย์ นายพลตรี เหมทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓)

>>>หน้าหลัก<<<

update 22 May, 2019 14:46:56   ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554

ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์    เลขที่   19  ถนนแปดวา   ตำบลท่าอิฐ   อำเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ์   53000     โทรศัพท์/โทรสาร  0 5541 3065   
อีเมลล์ : forestuttaradit@hotmail.com       เพจเฟซบุ๊ก : ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์